เดือนพฤศจิกายน

>>> "ขอความร่วมมือชี้แจงประชาสัมพันธ์ในทางเปิด กรณีการดำเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง" à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ new gif

 


>>>ดร.อีวา แฮเกอร์ (H.E. Dr. Eva Hager) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักออสเตรียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ new gif


>>>นายพอล โรบิลลิอาร์ด (H.E. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ new gif


การจัดประชุมในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562

>>> แบบรายงานข้อมูลความพร้อมของกลุ่มจังหวัดในการเป็นสถานที่จัดประชุม ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif

ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560-2564

>>> ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ new gif

 


การตรวจราชการในภารกิจด้านการบริหารจัดการชายแดนและการตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี

>>> การตรวจราชการในภารกิจด้านการบริหารจัดการชายแดนและการตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ new gif


>>> นางซาตู ซุยก์การี เคลฟเวน (H.E. Mrs.Satu Suikkari Kleven)เอกอัครราชทูตวิสามัญฯ ราชอาณาจักฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif

 

เดือนตุลาคม

มติคณะรัฐมนตรีบ้านพี่เมืองน้องผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif

 
ข้อมูลปรับปรุงจุดผ่านแดนปี 2561
 

>>> กระทรวงมหาดไทยประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 


 >>> การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านกิจการชายแดน 


แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 - 2564)

1.หนังสือ ด่วน ที่ มท0204.3ว72 2.แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 3.ตารางการติดตามและประเมินผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 


>>> นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม การประชุม UNHCR Executive Committee สมัยที่ 69 


>>> สรุปเนื้อหาการบรรยาย/การอภิปราย โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (Arnoma Grand Bangkok) 

เดือนกันยายน

สรุปข่าวประจำเดือนกันยายน 2561


เดือนสิงหาคม

สรุปข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561


สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561


 

เดือนมิถุนายน

สรุปข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561


 

เดือนพฤษภาคม

สรุปข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2561