ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565 (เดือนกันยายน)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตและนักศึกษาที่เข้าฝึกงาน (ส่วนกลาง)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย ปี 2565

คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

งานแถลงข่าวร้านค้ากาชาดออนไลน์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564

โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดแบบวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web-Online Seminar)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (UNHCR) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

นายจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้หลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายชยาวุธ จันทร รอง ปมท.

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัอดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (UNHCR)

นาย จูเซปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยเข้าพบกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนิยการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย