73816_0.jpg

วันที่ 1 มี.ค.2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
นางอุไร อ่อนหัวโทน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ,น.ส.มณีวรรณ ธุวะนุติ นวท.ปก. และ น.ส.เนตร์นภา อินต๊ะเป็ง พนง.วิชาการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเตรียมข้อมูลงบประมาณในส่วนของกองการต่างประเทศ สป. เพื่อสนับสนุนการประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รอง ปมท. (บ.) เป็นผู้แทน ปมท. เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมาธิการฯ ในภาพรวมของ สป.มท.

73814_0.jpg73815_0.jpg

73817_0.jpg