ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา จำนวน 5 ทุน 

1. ทุนศึกษา/ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Big Data หรือ Data Analysis จำนวน 1 ทุน

2. ทุนศึกษา/ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Gender Equality หรือ Human Rights หรือ Human Rights and Cultural Diversity หรือ Human Rights Studies หรือ Human Rights and International Migration จำนวน 1 ทุน

3. ทุนศึกษา/ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Sustainable Development จำนวน 1 ทุน

4. ทุนฝึกอบรม สาขาวิชา Conflict Resolution and Peace Studies จำนวน 1 ทุน

5. ทุนฝึกอบรม สาขาวิชา Migration Studies จำนวน 1 ทุน

รายละเอียดตามเอกสาร : Download