17732336835692.jpg

ร้อยตรี สรมงคล มงคละศิริ ผอ.ตท.สป.และ น.ส.เนตร์นภา อินต๊ะเป็ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รอง ปมท. เป็นประธานฯ
โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1.สำนักงาน ก.พ.มีประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของ สป.มท. ได้รับจัดสรรทุนรัฐบาล จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1ทุน ได้แก่สาขาวิชา Political Science and civics (เน้นสาขา Public Policy, Public Administration, Development Studies) 2.) ทุนฝึกอบรม จำนวน 1ทุน ได้แก่ สาขาวิชา Social Sciences, Journalism and Information (เน้นสาขา Brorder Management, Migration Studies, Conflict Resolution)
2.คณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ร่วมพิจารณาร่างประกาศ สป.มท. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาต่อไป
-ประเด็นอื่นๆ
ผอ.ตท.สป.เสนอ ให้ร่างข้อตกลงแนวทางการปฎิบัติเพิ่มเติม และให้ผู้รับทุนฯ เข้าพบผู้บังคับบัญชาก่อนเดินทางไปศึกษาและหลังจากจบการศึกษา พร้อมเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม

17732336668541.jpg

17732267459248.jpg

17732336491684.jpg

17732336895600.jpg