17734417465025.jpg

2 มีนาคม 2566 ผอ.ตท. มอบหมายให้นางอมราภรณ์ ทรงอาวุธ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “หนังสือ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เวลา 10.30น. ณ ลานเอนกประสงค์ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ “หนังสือ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” จำนวน 3000 เล่ม เพื่อเป็นการเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา การทอผ้าของไทยพร้อมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่ล้วนสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทย นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จากการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

17734417252462.jpg

17734417496246.jpg

17734417553917.jpg

17734417298902.jpg

17734417323556.jpg