17740203480092.jpg

วันที่ 3 มี.ค.2566 เวลา 08.30-16.30 น. ผอ.ตท.สป. มอบหมายให้ นางอุไร อ่อนหัวโทน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ น.ส.เนตร์ภา อินต๊ะเป็ง พนักงานวิชาการและบัญชี เข้าร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการพัฒนาผลการดำเนินงานของ สป.มท. สู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 : รางวัล PMQA 4.0 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ 4.0 (Application Report) ณ ห้องประะชุมราชบพิธชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ มท.
โดย นายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการคุณภาพ จำกัด ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 7 หมวด ดังนี้
หมวด1 การนำองค์การ เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของผู้นำในการชี้นำและขับเคลื่อนองค์การให้เกิดความยั่งยืน การกำกับดูแลที่ดี
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการประชาชน
หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างทั่วทั้งองค์การ วิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา
หมวด 5 มุ่งเน้นบุคลากร มีนโยบายระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
หมวด 6 มุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ มีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
หมวด 7 การนำเสนอตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยผู้แทนหน่วยงานทบทวนข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัล PMQA 4.0 เพื่อเตรียมจัดทำ Application Report ต่อไป

17740203603530.jpg

17740203569590.jpg

17740203534164.jpg