17817611505938.jpg

วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2566 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

17817611593239.jpg

17817611505938.jpg