17819749762040.jpg

วันที่ 17 มี.ค.2566 เวลา 15.00 น. ร้อยตรี สรมงคล มงคละศิริ ผอ.ตท.สป. พร้อมด้วย นางอุไร อ่อนหัวโทน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ น.ส.เนตร์นภา อินต๊ะเป็ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุม ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามแผน/โครงการ ของหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รอง ปมท. เป็นประธานฯ
โดย หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
ซึ่งผลการดำเนินงานของ ตท.สป. มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ
-โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและชุมชนในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วงเงิน 500,000 บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด งานสิ้นสุดในไตรมาสที่ 4
-โครงการการจัดประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์การนอกภาครัฐและเจ้าหน้าที่องค์การ วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท มีแผนจะดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 4
- การจัดคลินิกงานชายแดนเคลื่อนที่ วงเงิน 50,000 บาทแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง แผนครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้ว
-การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด-เจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 11 วงเงินงบประมาณ 91,900 บาท การดำเนินการการจัดการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 11 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งขณะนี้ จะต้องดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (JCMH) ครั้งที่ 4 ให้แล้วเสร็จก่อน เพราะจำเป็นจะต้องนำผลลัพธ์ของการประชุม JCMH ยกเป็นประเด็นหารือในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 11
-การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 8 วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท การดำเนินการอยู่ระหว่างการประสานกระทรวงมหาดไทยราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกำหนดวันจัดการประชุม เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุม จากการประสานงานในเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชายังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดวันจัดการประชุม
-โครงการ Up-skill & Re-Skill นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทด้านการต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ 14,400 บาท มีแผนเสนอโครงการในเดือน เมษายน 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 (50%) จำนวน 2,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ค่าใช้สอย ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 (50%) จำนวน 530,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 413,552.90 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 % 
ค่าวัสดุ ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 (50%) จำนวน 104,200.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,502.10 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.89 %
ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 (50%) จำนวน 287,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 167,609.44 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50%
งบเงินอุดหนุน
ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ IOM รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 จำนวน 5,490,000.- บาท
อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เป็นเงิน 4,294,974.- บาท
งบลงทุน
-ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- อยู่ระหว่างรอหนังสือขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซม จากกกรมศิลปากร
-คาดว่าจะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน พฤษภาคม 2566
ซึ่งประธานขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 และ 2 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และงบลงทุนที่มีวงเงินงบประมาณและมีปัญหาหรือข้อจำกัดต่างๆ ให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

17819749847580.jpg

17819749904505.jpg

17819749952224.jpg