17851472881885.jpg

ตามที่ ผอ.ตท. มอบหมาย หน.บห. เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00น. ผ่านระบบออนไลน์ สรุปประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน 2566 ได้ดังนี้

1. โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (สบจ.สป)
2. การรายงานผลการปฎิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์การลุ่มน้ำกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (งบเบิกจ่ายแทนกัน) (สนผ.สป)
3. การตรวจติดตามโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” (พช.)
4. การลงพื้นที่ตรวจราชการหมู่บ้านยั่งยืน และเป้าหมายของประชาชนที่เข้าใช้แอปพลิเคชั่น ThaiID (ปค.)
5. โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) (ยธ.)
6. การสร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
-การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
7. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ)
-การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”
-การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
8. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) (สถ.)

17851472852974.jpg

17851472909848.jpg