17894504474312.jpg

วันที่ 30 มี.ค.2566 เวลา 16.45 น. ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. พร้อมด้วย น.ส.ฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท. ,นางวาสนา เตชะวิจิตสาร ผอ.กอซ. ,นางอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ. ,นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผอ.กปยน. และ น.ส.เนตร์นภา อินต๊ะเป็ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ร่วมประชุมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของ ตท.สป.
โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ. รวมทั้งสิ้น 14,001,500.- บาท แบ่งเป็น
1.งบอุดหนุน (IOM) 5,490,000.-บาท (รับจัดสรรเพิ่มเติม 4,294,974.-บาท)
2.งบดำเนินงาน
2.1.ค่าสาธารณูปโภค 574,700.-บาท
2.2.ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 1,348,500.-บาท
3.งบรายจ่ายอื่น (แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 1,588,300.-บาท
4.งบลงทุน 5,000,000.-บาท
งวดที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50% และงวดที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 25% คงเหลือรอจัดสรร อีก 25% ซึ่ง ผอ.ตท.ได้แนะนำ แนวทางบริหารการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ต่อไป

17894504445609.jpg