ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

 

1.

 

สรุปช่องทางผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ 27 จังหวัด จำนวน 96 ช่องทาง

 เอกสารเผยแพร่ 

 2.

 แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ก.พ.2561

 เอกสารเผยแพร่
 3.  แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ก.พ.2561 เอกสารเผยแพร่ 
 4.  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ  เอกสารเผยแพร่
 5.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19มี.ค.2561(ด้านกัมพูชา)  เอกสารเผยแพร่
 6.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19มี.ค.2561(ด้านเมียนมา)   เอกสารเผยแพร่
 7.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19มี.ค.2561(ด้านมาเลเซีย)  เอกสารเผยแพร่
 8.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19มี.ค.2561(ด้านลาว)  เอกสารเผยแพร่
 9.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19มี.ค.2561  เอกสารเผยแพร่