ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

 1.   ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 7 พ.ย. 2562 เอกสารเผยเเพร่
 2.

 แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ก.พ.2561

เอกสารเผยแพร่
 3.  แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ก.พ.2561  เอกสารเผยแพร่ 
 4.  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ  เอกสารเผยแพร่
 5.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19มี.ค.2561(ด้านกัมพูชา)  เอกสารเผยแพร่
 6.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 7 พ.ย. 2562(ด้านเมียนมา)   เอกสารเผยแพร่
 7.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19มี.ค.2561(ด้านมาเลเซีย)  เอกสารเผยแพร่
 8.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 7 ก.พ.2562(ด้านลาว)  เอกสารเผยแพร่
 9.  ตารางเปรียบเทียบความตกลงฯ   เอกสารเผยแพร่
 10.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่านแดนถาวร   เอกสารเผยแพร่
 11.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่านแดนถาวร เป็นการชั่วคราว   เอกสารเผยแพร่
 12.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่อนปรนการค้า   เอกสารเผยแพร่
 13. รายงานสถิติการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562  เอกสารเผยแพร่