ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

 1.   ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 7 พ.ย. 2562 เอกสารเผยเเพร่
 2.

 แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ก.พ. 2561

เอกสารเผยแพร่
 3.  แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ก.พ. 2561  เอกสารเผยแพร่ 
 4.  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ  เอกสารเผยแพร่
 5.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19 มี.ค.2561(ด้านกัมพูชา)  เอกสารเผยแพร่
 6.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 7 พ.ย. 2562(ด้านเมียนมา)   เอกสารเผยแพร่
 7.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 19 มี.ค.2561(ด้านมาเลเซีย)  เอกสารเผยแพร่
 8.  ตารางจุดผ่านแดนทั่วประเทศ 7 ก.พ.2562(ด้านลาว)  เอกสารเผยแพร่
 9.  ตารางเปรียบเทียบความตกลงฯ   เอกสารเผยแพร่
 10.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่านแดนถาวร   เอกสารเผยแพร่
 11.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่านแดนถาวร เป็นการชั่วคราว   เอกสารเผยแพร่
 12.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่อนปรนการค้า   เอกสารเผยแพร่
 13.  รายงานสถิติการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562  เอกสารเผยแพร่
 14.  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  เอกสารเผยแพร่
 15.  Infographic การเปรียบเทียบความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  เอกสารเผยแพร่
 16.  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามวันที่ 24 มิ.ย. 2559)  เอกสารเผยแพร่
 17.  ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลงนามวันที่ 20 มิ.ย. 2540)  เอกสารเผยแพร่
 18.  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามวันที่ 11 ก.ค. 2558) เอกสารเผยแพร่
 19.  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน เอกสารเผยแพร่