การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยเร่งผลักดัน ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ว่าด้วยการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียนในฐานะ เครื่องมือทางการทูตของกระทรวงมหาดไทยในการสร้างสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดของต่างประเทศ

info