รายการเอกสาร

 มาตรการด้านการตรวจลงตราเพื่อควบคุมการเข้ามาในราชอาณจักร

1. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

1.1 ที่ 1/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

   โดยเป็นการระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว พำนักได้ไม่เกินสามสิบวัน (ผ.30) และระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับสิทธิให้ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

1.2 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

  ระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับสิทธิให้ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

1.3 ที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

  ระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับสิทธิให้ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 1.4 ที่ 1/2564 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับสิทธิให้ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้คนต่างด้าวที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (Overstay) ให้สามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักรได้

2.1 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

2.2 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

2.3 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563

2.4 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 มาตรการด้านการตรวจลงตรากลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

3.1 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

3.2 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

3.3 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

3.4 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563


4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4.1 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

4.2 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

4.3 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

4.4 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 และให้มีผลสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

4.5 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

 4.6 ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (แรงงานในกิจการประมงทางทะเล)


5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563


6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 20 เมษายน 2563


 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

  -ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาติให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

  -การดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต (หลบหนีเข้าเมือง) หรืออยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาตมารายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงาน

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 2)

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 3)

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4)

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 5)

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที 13 กรกฎาคม 2564

-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงาน สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง โดยผลของกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

 

 มาตราผ่อนคลายการเข้าประเทศเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (Special Tourist Visa) โดยเป็นการกำหนดประเภทการตรวจลงตราขึ้นมาใหม่เป็นกรณีพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางมาพนักระยะยาว (Long Stay) ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

  -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) [แบบพำนักระยะยาว (Long Stay)]

ประเภท ง ตอนพิเศษ ๒๔๐ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ [ท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)]

 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ [ท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)]


 9.คำสั่ง ประกาศกระทรวง และกฎกระทรวง ภายใต้ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  - ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 231/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย

  -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) [เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)]

  -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

  -กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ.2563