ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-7158 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ หมายเลข
นางอุไร                อ่อนหัวโทน 50419
น.ส.ณภัสสรณ์      ชูช่วย 50417
นางสมใจ             สัมพันธ์สมโภช 50410
นายสอง               แซ่ตั๊น 50417
นางขวัญดาว        สว่างเนตร 50417
น.ส.พิกุล             เอกศิลป์ 50417
นายกิตติ              ปิ่นแก้ว 50417
น.ส.มัฑนี             ธงศรี 50226
น.ส.พีรญา           โพธิ์มา 50417
น.ส.มลฑา           ขำเลิศ 50410
น.ส.ปิยะฉัตร        ปัญญาคม 50417
นายมาโนช          วงศ์ซื่อสัตย์ 50417
นายกนกพล         อู่วงศ์เจริญ 50417