ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-7158 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ หมายเลข
นางอมราภรณ์       ทรงอาวุธ 50419
นางอุไร                อ่อนหัวโทน 50410
น.ส.ณภัสสรณ์      ชูช่วย 50417
นางสมใจ             สัมพันธ์สมโภช 50410
นายสอง               แซ่ตั๊น 50417
นางขวัญดาว        สว่างเนตร 50417
น.ส.พิกุล             เอกศิลป์ 50417
นายกิตติ              ปิ่นแก้ว 50417
น.ส.พีรญา           โพธิ์มา 50417
น.ส.มลฑา           ขำเลิศ 50410
น.ส.ธรรมสรณ์      บุญทอง 50410
น.ส.เนตร์นภา       อินต๊ะเป็ง 50410
น.ส.ชนาธิป         มีถาวร 50417