ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-7158 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ หมายเลข
นางอุไร                อ่อนหัวโทน 50419
น.ส.ณภัสสรณ์      ชูช่วย 50417
นายสอง               แซ่ตั๊น 50414
นางขวัญดาว        สว่างเนตร 50417
น.ส.คำผง            ลีลาเนียม 50417
น.ส.พิกุล             เอกศิลป์ 50417
นายกิตติ             ปิ่นแก้ว 50417
นายอาทิตย์         คำต่าย 50410
น.ส.ปิยะฉัตร        ปัญญาคม 50417
50417
นายมุตีย์             มีสา 50410