ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-7158 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ หมายเลข
นางอุไร                อ่อนหัวโทน 50419
น.ส.ณภัสสรณ์      ชูช่วย 50417
นายสุจริต            ไชยพัฒน์รัตนา 50414
นางขวัญดาว        สว่างเนตร 50417
น.ส.คำผง            ลีลาเนียม 50417
น.ส.พิกุล            เอกศิลป์ 50417
นายกิตติ             ปิ่นแก้ว 50417
นายศรัณย์           ธงศรี 50417
นายนคร              สุวรรณลา 50417
นายมุตีย์            มีสา 50417