กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-7158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์
นางอุมามาศ         ฉวีวรรณ 50416
น.ส.นิศรา             ปานช้าง 50414
น.ส.ภณิชชา         ลิ่มสกุล 50414
นายณัฐพล           อุดมเมฆ 50414
น.ส.วิมลวรรณ       เจียงวิลาวัณย์ 50414
นางสาริศา             เด่นศรี 50414
น.ส.ยาวารี             สาเมาะ 50414
น.ส.วรินดา           สุขเหม 50414
น.ส.ธัญญลักษณ์    โพธิ์ขาว 50414
นายกฤตยชญ์         เมฆช้าง 50414