กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-7158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์
น.ส.พิมพ์อักษร     บริบูรณ์รัตน์ 50416
น.ส.รัชชุมาศ        แผ่นคำ 50414
ร.ท.สุกฤษฏ์         อาชวคุณ 50414

นายชัชวฤทธิ์        เตชะฤทธิ์

50414
น.ส.พรเพชร          สิริสุขุม 50414
น.ส.มัทนี               ธงศรี 50414
น.ส.ธรรมสรณ์       บุญทอง 50414
น.ส.สาริศา           เด่นศรี 50414