กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-7158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์
นางอุมามาศ         ฉวีวรรณ 50416
น.ส.นิศรา             ปานช้าง 50414
นายนภัทรพล       วาณิชเสนี  
นางสาวชัชญ์ชัญญา วรัญช์รัชญ์ชญา  
นางสาววิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์  
นายกาญจน์       สุภาภา 50414
 นางสาริศา         เด่นศรี 50414