กลุ่มงานประสานนโยบายและหลบหนีเข้าเมือง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 51161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล หมายเลข
นางรมณ                คูวงษ์วัฒนาเสรี 02-243-0592
นายทรงกลด          ขาวแจ้ง 02-243-1701, 51161
นายคมกริช            ศิลาทอง 02-243-1701, 51161
นายพชร                สุดประเสริฐ 51164
น.ส.เบญจวรรณ      งามวิริยะวงศ์ 51162
นายสกล                โกเมนไทย 51163
น.ส.ธนิกา               ฤทธิ์ดี 02-243-0595
นายจรัญ                 สุขอ้น 02-243-0595
น.ส.รุ่งฤดี               ทองด้วง 02-243-0595
นายชาลี                 นาคแก้ว 02-243-1701
น.ส.อมาพันธ์          วีระชิงไชย 02-243-0595
นางหทัยรัตน์          ใหลสกุล 02-243-0595
น.ส.ลำแพน            เพ็ชรนิล 51162
นางกานส์ติมา         หัดจุมพล 02-243-0592
น.ส.สุพรรณี            อัครวัชรางกูร 02-243-0595
นายธนาวัฒน์          กำมา 02-243-0592
นายฉลองชัย          เผ่าพงษา 02-243-0592
นายสมศักดิ์            ศรีพันลม 02-243-0592
น.ส.ศศินิภา            สื่อกระแสร์ 51162
นายสุทธวีร์             แหงมงาม 51162
น.ส.ธัญภสร            งามวิริยะวงศ์ 51162
น.ส.ปุญชรัสมิ์        อุปภา 51162
นายเจษฎา             เปลี่ยนจิตร์ 02-243-0592
นายอนุวัฒน์           สว่างอารมณ์ 02-243-0592
นายพงษ์ศักดิ์         สื่อกระแสร์ 02-243-0592
นางสุรีย์                 สมัครการ 02-243-0592
นางสุวรรณา           ทองญวน 02-243-0592