กลุ่มงานประสานนโยบายและหลบหนีเข้าเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 51161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล หมายเลข
นางมณฑ์หทัย         รัตนนุพงศ์ 02-243-1701
นายทรงกลด          ขาวแจ้ง 02-243-0590
นายพุทธิการต์        กิจเกื้อกูล 02-243-0590
นายปกครอง           ศรีขาว 02-243-0590
น.ส.เบญจวรรณ      งามวิริยะวงศ์ 02-243-0593
น.ส.พัชรี                สุกปานแก้ว 02-243-6681
น.ส.เบญจวรรณ      งามวิริยะวงศ์ 02-243-0593
นางสมใจ               สัมพันธ์สมโภช 02-243-0592
นายฉัตรชัย            ใหลสกุล 02-243-0592
นายสกล               โกเมนไทย 02-243-0592
น.ส.ธนิกา              ฤทธิ์ดี 02-243-0592
นายจรัญ                สุขอ้น 02-243-1701
น.ส.รุ่งฤดี              ทองด้วง 02-243-0592
นายชาลี                นาคแก้ว 02-243-1701
น.ส.มลฑา             ขำเลิศ 02-243-1701
น.ส.อมาพันธ์          วีระชิงไชย 02-243-0592
นางหทัยรัตน์         ใหลสกุล 02-243-1701
น.ส.ลำแพน           เพ็ชรนิล 02-243-0592
น.ส.รัฐมนูญ์          พิมล 02-243-0592
นางกานส์ติมา       หัดจุมพล 02-243-1701
น.ส.ธรรมสรณ์      บุญทอง 02-243-0893
น.ส.สุพรรณี         อัครวัชรางกูร 02-243-0771
น.ส.สุนิศา           จิตต์รักมั่น 02-243-0592
นายธนาวัฒน์       กำมา 02-243-0771
นายฉลองชัย       เผ่าพงษา 02-243-1701
นายสมศักดิ์         ศรีพันลม 02-243-0592
น.ส.ศศินิภา        สื่อกระแสร์ 02-243-1707
น.ส.ธัญภสร        งามวิริยะวงศ์ 02-243-0592
นายกนกพล        อู่วงศ์เจริญ 02-243-0771
น.ส.เปี่ยมพร       ช่วยศิริ
02-243-0771
นายเจษฎา         เปลี่ยนจิตร์ 02-243-0771
นายอนุวัฒน์        สว่างอารมณ์ 02-243-0592
นายพงษ์ศักดิ์      สื่อกระแส 02-243-0592
นางสุรีย์              สมัครการ 02-243-0592
นางสุวรรณา        ทองญวน 02-243-0592