กลุ่มงานประสานนโยบายและหลบหนีเข้าเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 56898

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล หมายเลข
นางมณฑ์หทัย        รัตนนุพงศ์ 02-243-0592
นายทรงกลด          ขาวแจ้ง 02-243-0595
พ.ต.ท.คมกริช        ศิลาทอง 02-243-1701, 56898
นายพชร                สุดประเสริฐ 02-243-1701, 56898
น.ส.เบญจวรรณ      งามวิริยะวงศ์ 56899
นางนริศรา              สุทธิพิบูลย์ 02-243-0595
นายสกล               โกเมนไทย 02-243-1701, 56898
น.ส.ธนิกา              ฤทธิ์ดี 02-243-0595
นายจรัญ                สุขอ้น 02-243-0595
น.ส.รุ่งฤดี              ทองด้วง 02-243-0595
นายชาลี                นาคแก้ว 02-243-1701
น.ส.อมาพันธ์          วีระชิงไชย 02-243-0595
นางหทัยรัตน์         ใหลสกุล 02-243-0595
น.ส.ลำแพน           เพ็ชรนิล 02-243-1701, 56898
นางกานส์ติมา       หัดจุมพล 02-243-0592
น.ส.ธรรมสรณ์      บุญทอง 02-243-1701, 56898
น.ส.สุพรรณี         อัครวัชรางกูร 02-243-0595
นายธนาวัฒน์       กำมา 02-243-0592
นายฉลองชัย       เผ่าพงษา 02-243-0592
นายสมศักดิ์         ศรีพันลม 02-243-0592
น.ส.ศศินิภา        สื่อกระแสร์ 56899
น.ส.ธัญภสร        งามวิริยะวงศ์ 56899
น.ส.เปี่ยมพร       ช่วยศิริ
56899
น.ส.ปุญชรัสมิ์     อุปภา 56899
นายเจษฎา         เปลี่ยนจิตร์ 02-243-0592
นายอนุวัฒน์        สว่างอารมณ์ 02-243-0592
นายพงษ์ศักดิ์      สื่อกระแส 02-243-0592
นางสุรีย์              สมัครการ 02-243-0592
นางสุวรรณา        ทองญวน 02-243-0592