กลุ่มงานประสานนโยบายและหลบหนีเข้าเมือง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 51161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล หมายเลข
นายทรงกลด             ขาวแจ้ง 02-243-0592,51164
นางศุภธภัค               พันธุ์ภาไพ 02-243-1701, 51161
น.ส.พร้อมพรรณ        นราภิรมย์ขวัญ 02-243-1701, 51161
น.ส.เบญจวรรณ         งามวิริยะวงศ์ 51162
นายสกล                   โกเมนไทย 51163
น.ส.ธนิกา                  ฤทธิ์ดี 02-243-0595
นายจรัญ                    สุขอ้น 02-243-0595
น.ส.รุ่งฤดี                  ทองด้วง 02-243-0595
น.ส.อมาพันธ์             วีระชิงไชย 02-243-0595
นางหทัยรัตน์             ใหลสกุล 02-243-0595
น.ส.ลำแพน               เพ็ชรนิล 51162
นางกานส์ติมา            หัดจุมพล 02-243-0592
นายกฤตยชญ์             เมฆช้าง 51164
นายธนาวัฒน์             กำมา 02-243-0592
นายฉลองชัย             เผ่าพงษา 02-243-0592
นายสมศักดิ์               ศรีพันลม 02-243-0592
นายสุทธวีร์                แหงมงาม
51164
น.ส.ธัญภสร               งามวิริยะวงศ์ 51162
น.ส.กมลลักษณ์         เอี่ยมละออ 51162
นายเจษฎา                เปลี่ยนจิตร์ 02-243-0592
นายอนุวัฒน์              สว่างอารมณ์ 02-243-0592
นายพงษ์ศักดิ์            สื่อกระแสร์ 02-243-0592
นางสุรีย์                    สมัครการ 02-243-0592
นางสุวรรณา              ทองญวน 02-243-0592