นางสาวอรอุมา วรแสน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

 

 


 

นายณธกร จิตรอรุณฑ์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

 

นายธนิศร์ เสถียรนาม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 
 

นางสาวกรรทิมา สาสิงห์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 

 นางสาวพลอยไพลิน รูปะวิเชตร์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 


นายพชร สุดประเสริฐ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 

 

 นางนริศรา สุทธิพิบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 นายอนันต์ สายคำทอน

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

 

นางสาวดวงเดือน จุลกานต์

นักวิเทศสัมพันธ์