นายวรพจน์ จตุรนต์รัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

นางสาวนภาพรรณี สิงห์สุวรรณ์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 

 

พันตรีกษิติ ศรียะพันธ์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 

 นางสาวภณิชชา ลิ่มสกุล

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 

 

 นางสาริศา เด่นศรี

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 นางสาวยาวารี สาเมาะ

พนักงานประจำสำนักงาน