17049303625874

นางอุมามาศ ฉวีวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 S__116441233.jpg

นางสาวนิศรา ปานช้าง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

นางสาวภณิชชา ลิ่มสกุล

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 16225031229493.jpg

นายณัฐพล อุดมเมฆ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 

 นางสาริศา เด่นศรี

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 นางสาวยาวารี สาเมาะ

พนักงานประจำสำนักงาน

16977407728203

นางสาววรินดา สุขเหม

นักวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์ขาว

นักวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤตยชญ์ เมฆช้าง

พนักงานประจำสำนักงาน