17049303625874

นางอุมามาศ ฉวีวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 S__116441233.jpg

นางสาวนิศรา ปานช้าง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 S__62038065.jpg

นายนภัทรพล วาณิชเสนี

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 650219.jpg

นางสาวชัชญ์ชัญญา วรัญช์รัชญ์ชญา

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 S__41615367.jpg

นางสาววิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

S__86802477.jpg

นายกาญจน์ สุภาภา

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 

 นางสาริศา เด่นศรี

พนักงานประจำสำนักงาน