S__87007287.jpg

 นายทรงกลด  ขาวแจ้ง

ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพ
และหลบหนีเข้าเมือง

messageImage_1706676787221.jpg

นางศุภธภัค พันธุ์ภาไพ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

S__74211377.jpg

นางสาวพร้อมพรรณ นราภิรมย์ขวัญ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

5. รปพย

นางสาวเบญจวรรณ  งามวิริยะวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

S__188628997.jpg

นางสาวนิอร จั่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7. รปพเนะ

นายจรัญ  สุขอ้น

พนักงานวิเทศสัมพันธ์

8. รปพเอ

นางสาวธนิกา  ฤทธิ์ดี

พนักงานวิเทศสัมพันธ์

9. รปพตอม

นายสกล  โกเมนไทย

พนักงานวิเทศสัมพันธ์

10. รปพผง

นางสาวอมาพันธ์  วีระชิงไชย

พนักงานวิเทศสัมพันธ์

11. รปพรง

นางสาวรุ่งฤดี  ทองด้วง

พนักงานประจำสำนักงาน

12. รปพจอย

นางหทัยรัตน์  ใหลสกุล

พนักงานประจำสำนักงาน

13. รปพแพน

นางสาวลำแพน  เพ็ชรนิล

พนักงานประจำสำนักงาน

14. รปพผง

นางกานส์ติมา  หัดจุมพล

พนักงานประจำสำนักงาน

55762_0.jpg

นายกฤตยชญ์ เมฆช้าง

พนักงานประจำสำนักงาน

28._รปภา.jpg

นางสาวสมนภา รอบแคว้น

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

15. รปพออย

นายพงษ์ศักดิ์  สื่อกระแสร์

พนักงานขับรถยนต์

16. รปพไกด

นายเจษฎา  เปลี่ยนจิตร์

พนักงานขับรถยนต์

17. รปพฟลค

นายอนุวัฒน์  สว่างอารมณ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

18. รปพเลก

นางสุรีย์  สมัครการ

คนสวน

19. รปพตอม

นางสุวรรณา  ทองญวน

คนสวน

21. รปพแดง

นายสมศักดิ์  ศรีพันลม

นักจัดการงานทั่วไป

22. รปพนคม

นายธนาวัฒน์  กำมา

นักจัดการงานทั่วไป

17810025922361

นายสุทธวีร์  แหงมงาม

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

458489515456856067.jpg

นางสาวกมลลักษณ์  เอี่ยมละออ

นักวิชาการเงินและบัญชี

26. รปพตน

นายฉลองชัย  เผ่าพงษา

พนักงานขับรถยนต์

16977407686053

นางสาวดวงเดือน จุลกานต์

นักวิเทศสัมพันธ์