17049544008684

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน 

17332959546555

 นายจักร ศิริรัตน์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายภาสกร รัตนสุวรรณ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

นายอาทิตย์ คำต่าย

พนักงานประจำสำนักงาน

 S__13287442.jpg

 

 

นายพงษกร โตเนตร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

 

S__30400518.jpg

นางสาวนพมาศ ศาตะมาน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย