17049544008684

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน 

พี่นิก.jpg

 นางสาวนญา พราหมหันต์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นายอาทิตย์ คำต่าย

พนักงานประจำสำนักงาน

S__12664848.jpg

นางสาวอรยา ถนอมพุทธ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

481812.jpg

นางสาววรินดา สุขเหม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย