นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน 

 

 นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 นางสาวฐวีนุช มัคฆะ

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 นางสาวชนาธิป มีถาวร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย