ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่

-  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุครุภัณฑ์ งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ และงานประชุม
-  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและเผยแพร่เอกสาร และผลงานของตท.สป.
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย