- สรุปผลเข้าร่วมการประชุม The Second Consultative Workshop on Consolidated strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN

- ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน(SOMRDPE)คั้งที่17 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สรุปผลการประชุมฯ และกิจกรรมของกรอบอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2564

- สรุปผลการเข้าร่วมประชุม 5th ASEAN-China-UNDP Symposium : Enhancing the roles of youth in Achieving the SDGs

- สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

- สรุปผลการประชุม "Online Launch of the ASEAN Gender Outlook : Achieving the SDGs for all and leaving no woman and girl behind"

- สรุปผลการเข้าร่วมประชุม Sharing Session on AADMER Work Programme 2021-20205

- สรุปผลการเข้าร่วมประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities Between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustaineble Development (HLBD) ครั้งที่ 5

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ครั้งที่ 1/2564