S__48865378_0.jpg

ปมท. ได้มอบหมายให้ ผอ.ตท.สป เข้าร่วมการประชุม Council on General Affairs and Policy (CGAP) ประจำปี ค.ศ. 2024 ของที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนคดีบุคคล ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค. 2567 ระหว่างเวลา 15.30 - 00.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท.ตท.สป นายดรัณภพ กิจกสิกร และนางสาวสิรภัทร จงวัฒนาบุญ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ปค. เข้าร่วมการประชุมฯ ประเด็นสำคัญการประชุมในวันที่ 7-8 มี.ค. 2567 ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ซึ่งเป็นช่วงประชุมที่จำกัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น) ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การรับรองรายนามผู้สังเกตการณ์ 2) การรายงานความคืบหน้าของการเพิ่มภาษาสเปนเป็นหนึ่งในภาษาทางการของ HCCH 3) การพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งเลขาธิการในอนาคต 4) การพิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นด้านงบประมาณ 5) การพิจารณาให้ความเห็นต่อสัดส่วนการเป็นผู้แทนและความครอบคลุมของ HCCH และ 6) การพิจารณาให้ความเห็นต่อการจัดสรรทรัพยากร

- การพิจารณาร่างสรุปการประชุมและมติที่ประชุมพร้อมร่วมเสนอแก้ (conclusions&decisions)

S__48865376_0.jpg