S__49307660.jpg

18 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. ปมท. ได้มอบหมายให้ ผอ.ตท.สป เป็นผู้แทนมท. พร้อมด้วยนางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน
ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ปค. และนางสาวสิรภัทร จงวัฒนาบุญ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ณ ห้องประชุม 3 กต. ถนนศรีอยุธยา โดยมีนางสาวสมฤดี พู่พรอเนกอธิบดีกรมยุโรป เป็นประธาน เพื่อประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 อนุมัติในหลักการการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซีย ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินเก้าสิบวันเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567
- ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ของมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินเก้าสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566)
- ที่ประชุมไม่ขัดข้องต่อหลักการการขยายระยะเวลามาตราการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาลดระยะเวลาของการให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยให้สามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ