American ambassader6


     วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายปีเตอร์ เฮมอนด์ (H.E. Peter Haymond) อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี และหารือในความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา 
     โอกาสนี้ นายปีเตอร์ เฮมอนด์ (H.E. Peter Haymond) อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และกล่าวชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ดำเนินนโยบายด้านการให้สัญชาติกับคนไร้สัญชาติในประเทศไทย การดูแลผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมา รวมถึงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย 
     นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดีในการสานต่องานในเรื่องการดูแลคนไร้รัฐและบุคคลไร้สัญชาติ รวมถึงการดูแลผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมา ตามหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน สำหรับในเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และเลือกตั้งทั่วไปนั้น เมื่อรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันในการจัดการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของประเทศสหรัฐอเมริกาในการร่วมดำเนินการภารกิจต่าง ๆ กับกระทรวงมหาดไทยเสมอมา

กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 191/2560
วันที่ 12 ธ.ค. 2560