Global

H.E.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.ณ  ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย