Global4

     นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากประเทศบังกลาเทศที่มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในหัวข้อเรื่อง “การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยในภาพรวมและการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชน” เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น.-11.30น. น.ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย