Global12

   การประชุมสัมมนา “การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯโดยมีผู้เข้าร่วมจากจังหวัด และส่วนราชการ (ส่วนกลาง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย