Cambodia Ambassader

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศ 
 
     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย – กัมพูชาให้แน่นแฟ้นในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสอง 
     โอกาสนี้ H.E. Mr. Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเสมอมา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและกระชับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา การสนับสนุนการก่อสร้างสะพานหนองเอี่ยน –สตึงบท ระหว่างอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง การแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการความช่วยเหลือด้านการศึกษา เป็นต้น และได้เน้นย้ำถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและกัมพูชา ความร่วมมือในการเปิด/ยกระดับจุดผ่านแดนเพิ่มเติมระหว่างกันการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองรวมถึง การพัฒนาความร่วมมือด้านการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงไทย – กัมพูชา ความร่วมมือด้านพลังงาน และความร่วมมือด้านการเกษตร 
     พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ H.E. Mr. Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย และคณะที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยือนกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง แสดงความขอบคุณกัมพูชาในการเป็นเจ้าภาพ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีสำหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 ที่ผ่านมา รวมทั้งรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนการหารือในประเด็นต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจที่จะสานต่อความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างใกล้ชิด สำหรับประเด็นที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้มีการหยิบยกระหว่างการหารือนั้น กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีและพร้อมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยจะนำประเด็นต่าง ๆ ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป
 
ครั้งที่ 190/2560
วันที่ 9 ธ.ค. 2560