18033069413692.jpg

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผอ.ตท.สป. ได้มอบหมายให้ น.ส. ฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท.ตท.สป. เข้าร่วมการประชุมเรื่องการสร้างประสิทธิภาพในการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับ ๑) การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อตึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ และบทบาทการมีส่วนร่วมในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนฯ ของส่วนราชการ ๒) แนวทางการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ : การฝึกงาน ณ ส่วนราชการ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๓) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำ "หลักสูตรการฝึกงาน" และ ๔) การเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงานอย่างมืออาชีพ