454598203645899240.jpg

วันนี้ (๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖) ผอ.ตท.สป. ได้มอบหมายนางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท.ตท.สป. นางสาวอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ.ตท.สป. และนางสาวสิรภัทร จงวัฒนาบุญ นวท.ปก. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ไทย-สหภาพยุโรป เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom โดยมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน

ทั้งนี้ การประชุมมีชั้นความลับ จึงไม่สามารถแจ้งผลการประชุมทางระบบนี้ได้ โดยจะมีหนังสือสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป

454598203645914127.jpg

454598203645948724.jpg