454621289095275575.jpg

วันนี้ 11 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

นายวิภูวรรธน์ กิติวุฒิศักย์ นวท.ชก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาลสาธธารณรัฐเคนยากับรัฐบาลเเห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรอง ลมช. (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นประธาน
อนึ่ง การประชุมดังกล่าวมีชั้นความลับ จึงไม่สามารถเเจ้งผลการประชุมทางระบบนี้ได้

454621289095536389.jpg