455643491311548379.jpg

วันนี้ (18 พ.ค. 2566) เวลา 13.30 - 15.30 น. ผอ.ตท.สป. ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท. เเละนายวิภูวรรธน์ กิติวุฒิศักย์ นวท.ชก. เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแนวทาง
การตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ผ่านระบบออนไลน์
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การตรวจลงตราประเภทรักษาพยาบาล Medical Treatment Visa รหัส Non-MT รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงาน ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกร่างขึ้น เเละมีมติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ให้ สตม. ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2. ให้กรมการกงสุล ออกแนวปฏิบัติการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT
3. ให้ คปภ. ออกกรมธรรม์รองรับ/วงเงินประกัน
4. ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Flow) และรับสมัครสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ
5. ให้ กต. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึง

455643491311415113.jpg

455643491311444073.jpg