455743399632636067.jpg

วันนี้ (๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. ผอ.ตท.สป. นายยศพล ศรีเมฆ จพง.ปค.ชก. นายนันทวัฒน์ ใสบาล จพง.ปค.ชก. นายธนดล จิราภรณ์ จพง.ปค.ชก. และนางสาวมณีวรรณ ธุวะนุติ นวท.ปก. ได้เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย ในการจัดประชุมระหว่างกระทรวงมหาดไทยของไทย - บังกลาเทศ (Home Ministry Dialogue) ภายใต้กรอบความร่วมมือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นศิริ อาคาร ๒๐ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รอง ลมช. เป็นประธาน ทั้งนี้ การประชุมมีชั้นความลับ จึงไม่สามารถแจ้งผลการประชุมทางระบบนี้ได้ โดยจะมีหนังสือสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป

455743382855993183.jpg