455748046921559015.jpg

วันนี้ (19 ธ.ค. 2566) นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท. ตท.สป. เเละนายวิภูวรรธน์ กิติวุฒิศักย์ นวท.ชก. เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและติดตามการให้ Free Visa (ผ.30) หรือการให้สิทธิผู้ถือหนังสือเดินทางที่จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศไทย เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และแนวคิดการดำเนินการในอนาคต เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองให้กับฝ่ายไทยในการจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สว. มีพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

สำหรับ มท. มี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รักษาการในตำเเหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สป.มท. เป็นผู้เเทน ปมท. เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง กตท. ตท.สป. ได้สนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเเก่ผู้เเทน ปมท.

ที่ประชุมมีการหารือเรื่องการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ แผนย่อยที่ 4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยในประชาคมโลก ซึ่งมี กต. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก มีประเด็นย่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหนังสือเดินทางที่จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศไทย เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่ง ผู้เเทน ปมท. ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า มท.มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมต้องดำเนินการอย่างรอบด้านร่วมกับหน่วยงานของฝ่ายไทยในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) หลักประติบัติต่างตอบแทนน 2) มิติด้านความมั่นคง - เป็นคนชาติของประเทศ/ดินแดนที่ไม่ได้ก่อปัญหาความมั่นคงแก่ไทย 3) มิติต้านการท่องเที่ยว 4) มิติต้านเศรษฐกิจ - เป็นประเทศ/ดินแดนที่มีศักยภาพ และมีมูลค่าการค้าการลงทุนกับไทยมาก เเละ 5) พันธกรณีที่ไทยทำความตกลง ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคีหรือพหุภาคี

455748046921636253.jpg

455748046921766381.jpg