456201535069950557.jpg

วันนี้ (22 พ.ค. 2566) เวลา 13.30 – 16.30 น. นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นวท.ชก. ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเพื่อจัดทำตารางข้อสงวนด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม และมีนายจิราวุฒิ มหาชานิกะ นิติกรชำนาญการพิเศษ/ นายศราวุฒิ บุตรเทศน์ นวท.ปก. ผู้แทน ทด. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลด้วย

ที่ประชุมมีการพิจารณาใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย (1) สาขาการลงทุนที่ไทยควรสนับสนุนให้จัดทำข้อผูกพันเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล (2) สาขาการลงทุนที่ไทยอาจมีความอ่อนไหวในการจัดทำข้อผูกพันการลงทุน (Negative List for Policy Space) และ (3) สาขาการลงทุนที่ไทยมีความสนใจและต้องการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก EFTA ผูกพันตามพันธกรณีการประติบัติเยี่ยงคนชาติ

อนึ่ง ผลการประชุมฯ อยู่ในชั้นความลับ จึงไม่สามารถรายงานผลการประชุมฯ ได้ในชั้นนี้