S__6414480_0.jpg

วันนี้ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 13.00 น. นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท.ตท.สป. นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ นวท.ชก นายนภัทรพล วาณิชเสนี นวท.ชก และนางสาวมณีวรรณ ธุวะนุติ นวท.ปก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมติดตามผลและการหารือระหว่างการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรั ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Webex โดยมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.กต. เป็นประธาย ซึ่งการประชุมฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ดังนี้
1.การใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย - กัมพูชา และการขยายพื้นที่และระยะเวลาการพำนักในพื้นที่ชายแดน
2.แผนการจัดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด - เจ้าแขวง - ไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 11 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดย ออท. ณ เวียงจันทน์ ได้กล่าวสรุปความคืบหน้าของแผนการจัดประชุมฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67 ครม. ได้มีมติ เห็นชอบร่างบันทึกการประชุม JCMH ครั้งที่ 4 โดย มท. จะประสานฝ่ายลาวในฐานะเจ้าภาพเพื่อดำเนินการจัดประชุม และเมื่อดำเนินการจัดประชุม JCMH ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว จึงจะดำเนินการจัดประชุม ผวจ. - เจ้าแขวง ไทย - ลาว ครั้งที่ 11 ต่อไป
3. การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) ออท ณ เวียงจันทน์ ได้กล่าวภาพรวมในการดำเนินการในห้วงเดือน เม.ย. 2567 โดยมี จ.หนองคาย เป็นเจ้าภาพ และ จ.หนองคาย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีการเชิญเอกอัครราชทูตจาก 20 ประเทศ เข้ามาที่จังหวัดและประสงค์จะร่วมงานเฉลิมฉลองด้วยฯ
4. การขยายพื้นที่ด่านที่จะยกเลิก ตม.6 และการใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการเที่ยว

messageImage_1711591857516.jpgS__6414482_0.jpg

Subcategories