วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปวิณ ชำณิประศาสน์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาการเดินทางเข้าเมืองของคนต่างด้าวตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมการปกครองที่เข้าร่วมหารือ

ภาพกิจกรรม