1500029820522

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมสัมมนา การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด” เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีผู้แทนจาก 76 จังหวัด และผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 112 คน