ประกาศกระทรวงมหาดไทย

 เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดคัดเลือก

องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ประเภทละ ๑ แห่ง โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย แลองค์กรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ จะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์
  ๑.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาชุมชน/ชนบท คุณภาพชีวิต รวมทั้งการขจัดความยากจน ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น
 ๑.๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการพัฒนาชุมชน/ชนบท คุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจนในบริบทของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาของอาเซียนตามวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๕
  ๑.๓ เพื่อส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาชุมชน/ชนบทและขจัดความยากจนในประเทศสมาชิกอาเซียน
  ๑.๔ เพื่อส่งเสริมการให้ความสำคัญกับประชาชนในอาเซียน การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งทำให้ประชาคมอาเซียนมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น
๒. นิยามคำศัพท์
  ๒.๑ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (Non-Governmental Organization: NGO) หมายถึง องค์กรที่อยู่นอกภาครัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และ/หรือขจัดความยากจนของประชาชนในเขตชนบทและ/หรือในเขตเมือง โดยไม่แสวงหากำไร รวมทั้ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่รัฐไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดำเนินงานขององค์กรอาจได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
  ๒.๒ องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization: CSO) หมายถึง องค์กร ภาคประชาชนที่ไม่แสวงหากำไร มีหรือไม่มีสถานะทางกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และ/หรือขจัดความยากจนของประชาชนในเขตชนบทและ/หรือในเขตเมือง มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่แสวงหาประโยชน์ของตนเอง
  ๒.๓ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector) หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และมีฐานะเป็นนิติบุคคล การดำเนินงานถูกกำหนดโดยตรงมาจากผู้บริหารองค์กร ซึ่งมักเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ประกอบกับการบริหารงานโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการทำกำไรสูงสุดจากการขายสินค้าและบริการ ได้งบประมาณมาจากเงินทุนของเจ้าของธุรกิจและผลกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจ
๓. คุณสมบัติของผู้รับการคัดเลือก
  ๓.๑ ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSO)
   ๓.๑.๑ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคมระดับพื้นที่หรือระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการองค์กร และดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕ ปี ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
   ๓.๑.๒ มีผลงานเป็นรูปธรรมในการดำเนินกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
  ๓.๑.๓ สามารถนำเสนอข้อมูล/ผลงานการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจนย้อนหลังที่สามารถตรวจสอบได้
  ๓.๑.๔ ไม่เคยได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
  ๓.๒ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector)
  ๓.๒.๑ บริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมอย่างสม่ำเสมอ
  ๓.๒.๒ มีผลงานเป็นรูปธรรมในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนหรือให้ ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
  ๓.๒.๓ สามารถนำเสนอข้อมูล/ผลงานการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจนย้อนหลังที่สามารถตรวจสอบได้
  ๓.๒.๔ จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕ ปี ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
  ๓.๒.๕ ไม่เคยได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
หมายเหตุ : องค์กรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่าองค์กรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศนี้จะถือว่าองค์กรนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
๔. การจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก
  ๔.๑ จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลองค์กร (๒) ประวัติองค์กร (๓) ผลงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาชนบท/ชุมชน การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตและการขจัดความยากจน (สามารถนำเสนอได้ ไม่เกิน ๓ โครงการ/กิจกรรม)
  ๔.๒ ผลงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่นำเสนอที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
  ๔.๒.๑ โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน ในระดับพื้นที่ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร (เริ่มดำเนินการก่อนวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)
  ๔.๒.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จในด้านการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน ในระดับพื้นที่ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี และแล้วเสร็จไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ปิดรับสมัคร (ดำเนินการเสร็จสิ้นหลังวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
ทั้งนี้ องค์กรจะต้องยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมที่นำเสนอเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการร้องขอ
๕. การเข้ารับการคัดเลือก
  ๕.๑ ช่องทางการสมัครเข้ารับการคัดเลือกมี ๓ ช่องทาง ดังนี้
    ๕.๑.๑ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือก
    ๕.๑.๒ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการคัดเลือก มีรูปภาพจำนวนมากหรือมีวิดีโอนำเสนอซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมทางไปรษณีย์
    ๕.๑.๓ ส่งทางไปรษณีย์มายังผู้รับ คือ กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยจะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  ๕.๒ ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
  ๕.๓ องค์กรทั้ง ๓ ประเภทที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖. เกณฑ์การตัดสิน
  ๖.๑ ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO)

 หลักเกณฑ์  คะแน
 ๑.ผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กรโดยภาพรวมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน นวัตกรรม การขยายผล และความยั่งยืน  ๔๐
 ๒. การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงานขององค์กรตนเองเพื่อการพัฒนาชนบท/ชุมชน การพัฒนา/ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน  ๓๐
 ๓. การมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ๑๕
 ๔. การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส  ๑๕
รวม ๑๐๐

   ๖.๒ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector)

 หลักเกณฑ์ คะแนน 
 ๑. ผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กรโดยภาพรวมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อการพัฒนาชนบท/ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  ๔๐
 ๒. การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท การส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิต และการขจัดความยากจน มีความต่อเนื่องเป็นรูปธรรม มีการใช้นวัตกรรม และมีการขยายผล  ๓๐
 ๓. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ๑๕
 ๔. การมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ๑๕
 รวม  ๑๐๐


หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๗. รางวัล
  ๗.๑ ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO)
   ๗.๑.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่ องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ครั้งที่ ๔ และประกาศนียบัตรจาก กระทรวงมหาดไทย
   ๗.๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย
   ๗.๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย
  ๗.๒ ประเภทองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
    ๗.๒.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ประเภทองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน ครั้งที่ ๔ และประกาศนียบัตรจาก กระทรวงมหาดไทย
   ๗.๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย
   ๗.๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย
๘. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทาง www.fad.moi.go.th
๙. การมอบรางวัล
  ๙.๑ องค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีและรับมอบรางวัลผู้นำอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกระทรวงมหาดไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้แทนองค์กรละ ๑ คน
  ๙.๒ ทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย โดยพิธีมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
๑๐. รายละเอียดเพิ่มเติม
องค์กรที่สนใจเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกฯสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๘๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fad.moi.go.th/