SOM JTSC

ไทยและเมียนมามีเขตแดนร่วมกัน ๒,๔๐๑ กิโลเมตร ถือเป็นเส้นเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดาเนินการสำรวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมกันเพื่อให้ เส้นเขตแดนตลอดแนวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee : JBC) ไทย-เมียนมา เป็นกลไกหลักในการดาเนินการดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ภายใต้ JBC ไทย-เมียนมา และการประชุมคณะสารวจร่วม ทางเทคนิคไทย-เมียนมา (Joint Technical Survey Committee - JTSC) เพื่อพิจารณายกร่างข้อบท ว่าด้วยการพรรณนาแนวเส้นเขตแดน (General Description of Boundary Alignment - GDBA) ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การประชุม SOM ภายใต้คณะกรรมการ JBC ไทย-เมียนมา มีนายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านกฎหมายเขตแดน และรองประธานคณะกรรมการ JBC (ฝ่ายไทย) และนาย Myo Tint อธิบดีกรมการกงสุลและกฎหมาย เป็นประธานร่วมของการประชุมฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมการสาหรับการประชุม JBC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๙ ที่จะมีขึ้น ในช่วงกลางปี ๒๕๖๐ ที่ประเทศไทย อาทิ ร่างวาระการประชุม ความคืบหน้าของการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้ JBC รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างบันทึก ความเข้าใจ (MoU) ระหว่างไทยและเมียนมาเกี่ยวกับการสารวจและจัดทาหลักเขตแดนตลอดแนว

การประชุม JTSC เพื่อพิจารณา GDBA มีนายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และนาย Saw Hla Naing รักษาการอธิบดีกรมการสารวจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมของการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งแรกของ JTSC เพื่อพิจารณา GDBA ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้ JBC ที่มีหน้าที่พิจารณา ยกร่างข้อบทพรรณนาแนวเส้นเขตแดน ให้เป็นไปตามสนธิสัญญาและแผนที่ที่มีอยู่ เพื่อเสนอให้ JBC พิจารณา โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ และหารือเกี่ยวกับการจัดทา GDBA ไทย-เมียนมา รวมถึงการนาแผนที่ภาพถ่าย (Orthophoto Maps) ที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่าง การจัดทาร่วมกันมาใช้ประโยชน์ในการยกร่าง GDBA และในการสำรวจและจัดทาหลักเขตแดน ไทย-เมียนมา

            โดยในการประชุม SOM ภายใต้คณะกรรมการ JBC ไทย-เมียนมา และ JTSC เพื่อพิจารณา GDBA นั้น มีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้อำนวยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในองค์ประกอบของการประชุมทั้งสองคณะดังกล่าว

           การประชุมทั้งสองคณะเป็นไปด้วยบรรยากาศฉันท์มิตรและถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านเขตแดนของทั้งสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมทั้งยังเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนและการบริหารจัดการชายแดนของไทยและเมียนมาอย่างยั่งยืนต่อไป