312137_0.jpg

วันนี้ (30 ม.ค. 2567) เวลา 10.00 น. วาสนา เตชะวิจิตรสาร ผอ.กอซ. ตท.สป. และนางสาวนญา พราหมหันต์ นวท.ชก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ มท. เพื่อหารือข้อมูลด้านการข่าว

และความมั่นคงที่สำคัญ พร้อมติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงภายใน โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ทปษ. ด้านความมั่นคง มท. เป็นประธาน
และผู้แทนคณะทำงานด้านความมั่นคง มท. เข้าร่วมประชุมฯ อาทิ ปค. ปภ. สนผ. ศปข.มท. และ ตท. เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้

1) รายงานข้อมูลด้านการข่าวและความมั่นคงที่สำคัญ รวมถึงข้อวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2) รายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) รายงานสถานการณ์สาธารณภัยและการดำเนินการรองรับ
4) ประเด็นความมั่นคงอื่นๆ -การประเมินมวลชนห้วง ครม.สัญจร ครั้งต่อไป (พื้นที่ จ.พะเยา และ พื้นที่ จชต.) พร้อมข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ประธาน ได้เน้นย้ำเรื่องการข่าวว่า ต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนพยายามถอดบทเรียนจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีเหตุโรงงานผลิตพลุระเบิด ที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 23 คน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคต โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการ (ศปข.มท.) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มภัยคุกคามในส่วนของภารกิจของหน่วยงานเพื่อนำมาประมวลผลนำเรียนผู้บริหาร มท. ทราบต่อไป

312059_0.jpg

312066_0.jpg