318960_0.jpg

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผอ.กอซ. ตท.สป. และนางสาวนญา พราหมหันต์ นวท.ชก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA TNC) รอบที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางสาวจณัญญา บัณฑุกุล ผู้อำนวยการสำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธาน

โดยในครั้งนี้ได้มีการวางกรอบเจรจาครอบคลุม 19 ประเด็น รวมถึงประเด็นการค้าด้านใหม่ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ ซึ่งคำนึงถึงระดับการพัฒนาตามหลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีภูมิคุ้มกัน และความพร้อมของกฎหมายภายในประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน การลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การรักษาสิทธิของรัฐ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ สำหรับการประชุมกฯ ดังกล่าว มท. เกี่ยวข้องกับข้อบทว่าด้วยการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Trade Sustainable Development : TSD) ซึ่งมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลัก (Chapter Lead)

318961_0.jpg