007.png

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. วาสนา เตชะวิจิตรสาร ผอ.กอซ. ตท.สป. และนางสาวนญา พราหมหันต์ นวท.ชก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม ผต.มท. ครั้งที่ 3 /2567
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผต.มท. เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมมีประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การตรวจติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
2. การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล
3. การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566 - 2567
4. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567
5. การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)
ข้อสังเกตของ ผต.มท. อาทิ ให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้"ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดจัดกิจกรรมครั้งแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ สถานที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือบริเวณสถานที่ใกล้เคียง โดยให้จังหวัดรายงานปฏิทินการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบต่อไป

 

S__18645055_0.jpgS__18645053_0.jpg004_0.png003_0.png