1537935366148

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศสป.มท. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 3rd Workshop on Finalizing Regional Action Plan for the Implementati of the ASEAN Declarration on Strengthening Education  for Out-Of-School Children and Youth (OOSCY) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน2560 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย 

 

ภาพกิจกรรม

1537935370941

1537935374987