347644.jpg

26 ม.ค. 2566 นายจักร ศิริรัตน์ นวท.ชก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง "แนวทางการสร้างดุลยภาพ (Strategic Equilibrium) กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์" ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 2566 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ทฯ จ.ชลบุรี โดยมี พลโท นที วงศ์อิศเรศ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งวันแรกเป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

(1) ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผอ. ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นโยบายการต่างประเทศของไทยกับการรักษาดุลยภาพกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์" โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่เรื่องประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์, การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ 2 ประเทศ (จีน, สหรัฐฯ), BRICS จะเข้ามาแทนที่ G7 และการทูตของไทยที่ต้องถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม เพราะ Cold War ครั้งใหม่ (จีน,สหรัฐฯ) ถึงแม้ไทยไม่อยากเลือกข้าง แต่เราอาจถูกบังคับให้ต้องเลือก ฯลฯ
(2) นาวาอากาศเอก ธนพล ราชฉวาง ผอ. กองความร่วมมือและความมั่นคง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.กห. บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การรักษาดุลยภาพทางทหารกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์" เนื้อหาการบรรยายจะเน้นไปที่แนวโน้มสถานการณ์สำคัญของโลก, แนวคิดทางยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของ กห., แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของ กห. และ US Policy under President Biden
(3) รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การสร้างดุลยภาพของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์" เนื้อหาเน้นไปที่ภูมิทัศน์ของโลก (ในช่วงเปลี่ยนผ่าน), สภาพแวดล้อมใหม่ในภูมิภาคเอเชีย (อินโด-แปซิฟิก), ความสัมพันธ์ของไทยกับโลกปัจจุบัน (ดุลยภาพใหม่) และ Act East Policy ของอินเดีย

348044.jpg

348040.jpg

348041.jpg

348036.jpg

347761.jpg