348358.jpg

27 ม.ค. 2566 การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง "แนวทางการสร้างดุลยภาพ (Strategic Equilibrium) กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์" ณ จ.ชลบุรี โดยนายจักร ศิริรัตน์ นวท.ชก. เป็นผู้แทน มท. เข้าร่วมการประชุม

การประชุมเชิงสัมมนาฯ ในวันนี้เป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนาในประเด็น "แนวทางการสร้างดุลยภาพ (Strategic Equilibrium) กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์" ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) ดุลยภาพระหว่างประเทศคือ?
(2) ประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กับไทยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม?
(3) ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการสร้างดุลยภาพควรประกอบด้วยอะไรบ้าง?

อนึ่ง ผู้แทน มท. ได้รับเกียรติให้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นดุลยภาพระหว่างประเทศ ซึ่งผู้แทน มท. ได้ให้ความเห็นโดยเน้นย้ำไปที่ Mutual benefit, กลุ่มประเทศ Key supporters, Always aim higher และวิพากษ์นโยบาย Look East Policy ของอินเดียที่สอดคล้องกับ Look West Policy ของไทย

348353.jpg

348237.jpg

348129.jpg

348356.jpg

348354.jpg