S__13344777.jpg

22 มี.ค. 2566 เวลา 8.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปมท.ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2564 ประเภทองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) /องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ให้กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
โดยมี นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์ รองผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล และร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลฯ ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยมี รอง ปมท. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

อนึ่ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นองค์การนอกภาครัฐที่ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ส่งเสริมให้ชุมชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ และจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านมากกว่า 500 แห่ง ให้เป็นแหล่งทุนของชุมชนที่ชาวบ้านร่วมบริหารจัดการแทนการกู้เงินนอกระบบ

S__13344773.jpg

S__13344771.jpg

S__13344775.jpg

S__13344774.jpg