เมื่องพี่เมืองน้อง

มติคณะรัฐมนตรีบ้านพี่เมืองน้อง

>>> มติคณะรัฐมนตรี 
>>> แนวทางสถาปนา
>>> แผนผังบ้านพี่เมืองน้อง


 คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับมณฑล/เมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างไทยกับต่างประเทศ

คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนทั้งหมด 16 คู่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 คู่

ตารางสรุปการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับต่างประเทศ