1524204504100

1524204512144

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ ๑
     เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ อู มิ้นต์ ตู (U Myint Thu) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ ๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและเมียนเข้าร่วม 
 
     การประชุมฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ร่วมกันส่งผู้หนีภัยฯ กลุ่มแรก จำนวน ๗๑ คน กลับเมียนมาด้วยความสมัครใจ อย่างปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการและข้อท้าทายจากการส่งผู้หนีภัยฯ กลุ่มแรก รวมถึงเห็นชอบในการเตรียมการของทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การเดินทางกลับมาตุภูมิของผู้หนีภัยฯ กลุ่มที่ ๒ สามารถเริ่มดำเนินการในโอกาสแรกภายในปีนี้ 
 
     ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ไทยได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้หนีภัยฯ เรื่อยมาบนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรม และปัจจุบันยังมีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยฯ ๙ แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับประเทศผู้ให้ องค์การระหว่างประเทศ และ NGOs ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้หนีภัยฯ ตลอดเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความร่วมมือและความตั้งใจจริงที่รัฐบาลไทยและเมียนมาจะร่วมกันในการส่งกลับผู้หนีภัยฯ และให้สามารถเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป  ซึ่งนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว